Valdés Enginyers

CLÀUSULA LEGAL FIRMA EMAIL

Aquest correu electrònic pot contenir informació confidencial i és per a ús exclusiu del destinatari. Queda prohibida la seva revelació, còpia o distribució a qualsevol altra persona, així com l’exercici de qualsevol acció relativa al seu contingut. Si ha rebut aquest correu electrònic per error, si us plau respongui al remitent i, posteriorment, procedeixi a esborrar-lo del seu sistema.

L’informem que tractarem les seves dades personals amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com per enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers excepte per una obligació legal.

Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els següents drets sobre les seves dades: dret d’accés, rectificació, supressió/oblit, oposició, portabilitat, i a retirar el consentiment prestat. Per fer-ho podrà enviar un correu a: protecciodades@valdesenginyers.com.

A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

Dades identificatives del Responsable de Tractament: 

VALDÉS ENGINYERS S.L. (NRT L-713212-A)

Passatge Antònia Font Caminal 1, despatx 304

AD700 Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra)

Este correo electrónico puede contener información confidencial y es para uso exclusivo del destinatario. Queda prohibida su revelación, copia o distribución a cualquier otra persona, así como el ejercicio de cualquier acción relativa a su contenido. Si ha recibido este correo electrónico por error, por favor responda al remitente y, posteriormente, proceda a borrarlo de su sistema.

Le informamos que trataremos sus datos personales con el fin de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como para enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo obligación legal.

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos: derecho de acceso, rectificación, supresión/olvido, oposición, portabilidad, y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un correo a: protecciodades@valdesenginyers.com .

Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de protección de datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. Datos identificativos del Responsable de Tratamiento:

VALDÉS ENGINYERS S.L. (NRT L-713212-A).  Passatge Antònia Font Caminal 1, despatx 304 – AD700 Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra).

This email may contain confidential information and is for the exclusive use of the recipient. Its disclosure, copying or distribution to any other person, as well as the exercise of any action related to its content, is prohibited. If you have received this email in error, please reply to the sender and then proceed to delete it from your system.

We inform you that we will process your personal data in order to carry out administrative, accounting and fiscal management, as well as to send you commercial communications about our products and/or services. The data provided will be kept as long as the contractual relationship is maintained or for the time necessary to comply with legal obligations. The data will not be transferred to third parties except for a legal obligation.

Likewise, we inform you of the possibility of exercising the following rights over your data: right of access, rectification, deletion/forgetfulness, opposition, portability, and to withdraw the consent given. To do so, you can send an email to: protecciodades@valdesenginyers.com.

In addition, the interested party can contact the competent Data Protection Control Authority to obtain additional information or submit a complaint.

Identification data of the Data Controller:

VALDÉS ENGINYERS S.L. (NRT L-713212-A).  Passatge Antònia Font Caminal 1, despatx 304 – AD700 Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra).